SUVIC LIITTYY MIESTEN JOUKKUEEN TUKIJOIHIN

5.8.2021


Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa pe­rus­tet­tu ra­ken­nus­lii­ke, joka on eri­kois­tu­nut ener­gi­ara­ken­ta­mi­seen – erityi­ses­ti tuu­li­voi­ma­puis­tojen toteut­tami­seen ja pro­jek­tin­joh­toon. Lisäk­si yri­tys tar­joaa ura­koin­ti­pal­ve­luita muul­le energia- ja teol­lisuus­raken­ta­mi­sel­le. Myös kon­sul­toin­ti, suun­nit­telu ja bud­jet­tilas­ken­ta kuu­lu­vat pal­ve­lui­him­me.

 

Ero­tum­me toi­mi­ja­na ensi­sijai­sesti oman osa­amisem­me ja teke­misen avoi­muuden kaut­ta. Saat meiltä pro­jek­tin­joh­don, suun­nit­te­lun ja urakoin­nin osaa­misen samas­ta paikasta. Meis­tä puoles­taan saat kump­pa­nin, jonka vas­tuu kantaa koko proses­sin läpi. Näin voit luot­taa siihen, että tieto vä­lit­tyy eri vai­heis­sa te­hok­kaas­ti, ja että yh­tei­nen suunta sekä ta­voit­teet säi­ly­vät kirk­kai­na jo­kai­sen pro­jek­tiin osal­lis­tu­van mie­les­sä. Uskom­me, että tämä sel­kiyt­tää teke­mis­tä pro­jek­tis­sa kuin pro­jek­tis­sa mah­dol­lis­ta­en pa­rem­man hal­lin­nan, kus­tan­nus­tehok­kuu­den ja lä­pi­nä­ky­vyy­den – lä­pi­me­no­ajan ly­­hen­­tä­­mis­­tä unoh­­ta­­mat­­ta.

 

Tästä pääsee tutustumaan tarkemmin yritykseen ja tilaaman heidän palveluja. https://www.suvic.fi/

 

Suuret kiitokset liittymistä FC OPA:n miesten joukkoon. Miehet ovat aloittaneet tällä viikolla valmistautumisen kunnolla kohti kautta ja meno treeneissä on ollut vauhdikasta. Kaksi harjoitusottelua on jo sovittuna, kun 18.8 kohdataan Tervarit Jogabonito uudella Ouluhallilla ja 2.9 pelataan Torniossa Liiga-joukkue Tornion palloveikkoja vastaan.